Privacy Policy

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Starzone Sports AB, org. nr 559073-9826, Blåbärsvägen 24, 186 45, e-mail: info@starzonesports.com, (”Starzone”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Starzone tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Starzone, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto i Starzone Webshop. (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Starzone är personuppgiftsansvarig för Starzones behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Starzone är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av konto i Starzone Webshop.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Starzone samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Starzones webbplats, använder dig av Starzone support, besöker Starzones webbplats eller ett event som Starzone anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Starzone. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Starzone och för att Starzone ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Starzone in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Starzone samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Starzones webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Starzone behandlar även uppgifter som Starzone från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto i Starzone Webshop. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Starzone

De personuppgifter Frifaktura samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress och information om din användning av Starzones webbplats

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Frifaktura samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av Frifakturas webbplats
Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Starzone
Starzone behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Starzone dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Starzone och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Starzone personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
Administrera kontoinnehavet;
Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
Tillhandahålla specialerbjudanden;
Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Starzone baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Starzone samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Starzone behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Starzone ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål          Rättslig grund Kategorier av personuppgifter                         Lagringstid

FÖR ATT ADMINISTRERA, UTVECKLA OCH LEVERERA VÅRA VAROR OCH TJÄNSTER SAMT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT                        
Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Starzone, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

FÖR ATT FÖRSÄKRA OSS OM ATT LAGKRAV EFTERLEVS, SÅSOM BOKFÖRINGSLAGEN   Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

FÖR ATT MARKNADSFÖRA FRIFAKTURA OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS ELLER KONCERNBOLAGS VAROR OCH TJÄNSTER GENOM POST, E-POST, TELEFON OCH SMS/MMS       Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Frifaktura, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

FÖR ATT ADMINISTRERA DITT KONTOINNEHAV, GE DIG MÖJLIGHET ATT FÅ INDIVIDANPASSADE ERBJUDANDEN SAMT MÖJLIGGÖRA RIKTAD KOMMUNIKATION VIA POST, E-POST, TELEFON ELLER SMS/MMS               Fullföljande av avtal om Frifakturakonto

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
Kundnummer
Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett konto i Starzone Webshop.

 1. Profilering

8.1 Starzone kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Starzones kundtjänst eller genom att kontakta info@starzone.com. När Starzone har mottagit din anmälan kommer Starzone att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Starzone kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Starzones rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 Starzone sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Starzone.

9.3 Starzone sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto i Starzone Webshop.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Starzone kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Starzones koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Starzone kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Starzone lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Starzones och Starzones samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Starzones avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Starzone om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Starzones rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Starzone kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Starzones leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Starzone vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 Starzone har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Starzone kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Starzone innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Starzone.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Starzone har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 1. Dina rättigheter

13.1 Starzone ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Starzone kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 1. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 1. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 1. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Starzone kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@starzonesports.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Starzone Sports AB
Blueberry Road 24
186 45 Vallentuna
info@starzonesports.com